Niên Khóa 1977

Hàng sau: Trần Thị Diệu Huyền, Tôn Nữ Hương Khôi, Nguyễn Thị Lệ Hà. Hàng trước: Nguyễn Đình Hưng.
Đỗ Hữu Hội New Jersey
Đỗ Thị Ngọc Trâm San Antonio, TX
Đỗ Việt Hùng OC, CA
Nguyễn Đình Hưng ??
Nguyễn Quốc Long Oklahoma
Nguyễn Thị Lệ Hà OC, CA
Phạm Mai Hương Houston, TX
Phạm Thị Thanh Vân Virginia
Tôn Nữ Hương Khôi OC, CA
Trần Thị Diệu Huyền OC, CA
Vũ Mai Trinh Arizona

Hàng đứng từ trái qua phải: Phạm văn Khiết, Tuyết Mai, Huyền Lan, Nguyễn văn Hải, Phú, Trần thị Liểu (lớp phó), Hiến,Vượng, Huệ, Kim Thanh, Đức, Hàng ngồi từ trái qua phải: Xinh, Thông, Bích Thu, Thu Vân, Kim Huê, Hồ xuân Vỹ, Trần thị Bảy.