Niên Khóa 1979

Hồ Văn Xuân Nhi - Đệ III OC, CA 
Lê Nguyễn Hùng OC, CA
Nguyễn Thị Ái Liên OC, CA
Trần Minh Luân OC, CA