Niên Khóa 1980

 

Đào Thọ - Thomas OC, CA
Nguyễn Bá Nghiêm  
Nguyễn Đức Hậu OC, CA
Nguyễn Đức Tuấn OC, CA
Nguyễn Hồng Ly OC, CA
Nguyễn Kim Oanh OC, CA
Phạm Quý Mảo OC, CA
Nguyễn Thi Minh Diệp Maryland
Tạ Khải - Kevin LA, CA
Trịnh Thị Thanh Thủy OC, CA
Trương Đức OC, CA