Niên Khóa 1983 - 1994

Niên Khóa 1983  
Đặng Thị Hoàng Lan Germany
Nguyễn Thị Tuyết Mai Germany
Vũ Thị Thanh Thủy Germany
   
Niên Khóa 1984  
Nguyễn Thế Vũ OC, CA
   
Niên Khóa 1985  
Nguyễn Hồng An OC, CA
Nguyễn Thi Như Tuyết Georgia
Phạm Thị Thanh Thủy Idaho
Phan Nga Nhi Houston, TX
Tạ Hoàng Yến OC, CA
Trịnh Đức Phong OC, CA
Võ Thị Kim Phương North Carolina
Võ Thị Thanh Nga OC, CA
Vũ Thị Hồng Trang OC, CA
Vũ Thi Thu Hà OC, CA
   
Niên Khóa 1986  
Phạm Huyền - Cindy OC, CA
   
Niên Khóa 1988  
Nguyễn Quang Trường OC, CA
   
Niên Khóa 1994  
Vũ Quang Vinh OC, CA
Niên Khóa 94 - Lớp của Vũ Quang Vinh