Nội Quy

 

Bản Điều Lệ

Hội Cựu Học Sinh

Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại

 

 

(Biểu quyết thông qua ngày 5 tháng 9 năm 2010 tại Orange County, CA, USA.

Thêm vào cố vấn Hồ Văn Xuân Nhi ở Điều 6 – 26/8/2012)

 

CHƯƠNG MỘT: DANH XƯNG – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

 

ĐIỀU 1: DANH XƯNG    Danh xưng của Hội là:

        Hội Cựu Học Sinh Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại

 

    Tiếng Anh là:

        Tan Binh - Nguyen Thuong Hien Alumni Association

 ĐIỀU 2: TÔN CHỈ

                   

                    * Tương thân tương trợ

                    * Bất vụ lợi

                    * Không chánh trị

                    * Không Cộng Sản                

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH

 

    Phát triển tình thân hữu và tương trợ giữa các cựu giáo sư và 

    cựu học sinh trường Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền.

           

CHƯƠNG HAI: CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

ĐIỀU 4: CƠ CẤU

 

    Cơ cấu tổ chức của Hội gồm có:

                        * Sáng Lập Viên

                        * Ban Cố Vấn

                        * Ban Điều Hành, và

                        * Hội Viên

                       

ĐIỀU 5: SÁNG LẬP VIÊN

 

    Mười cựu học sinh Sáng Lập Viên của Hội là:

                       1. Vũ Phương – Khóa 73

                       2. Nguyễn Kỳ Phương – Khóa 74

                       3. Bùi Phúc Hoan – Khóa 75

                       4. Nguyễn Vũ Luân – Khóa 76

                       5. Bùi Thống Nhất – Khóa 76

                       6. Hồ Văn Xuân Nhi – Khóa 76

                       7. Nguyễn Nhiên – Khóa 76

                       8. Bùi Anh Tuấn – Khóa 76

                       9. Tôn Nữ Hương Khôi – Khóa 77

                       10. Nguyễn Thị Dung – Khóa 78

           

ĐIỀU 6: BAN CỐ VẤN

 

    Thành phần:

                        * Cựu Giáo Sư: Bùi Mỹ Dương

                        * Sáng Lập Viên và

                        * Cựu Chủ Tịch

                     Hồ Văn Xuân Nhi ( Cựu Chủ Tịch nhiệm kỳ 1, 2010 - 2012)     

         Bùi Anh Tuấn (Minh Tuân) (Cựu Chủ Tịch nhiệm kỳ 2, 2012 - 2014)

         Võ thị Hương (Hương Xưa) (Cựu Chủ Tịch nhiệm kỳ 3, 2014 - 2016)

 

     Nhiệm vụ: cố vấn cho Hội và Ban Điều Hành.

                       

ĐIỀU 7: BAN ĐIỀU HÀNH

 

    * Ban Điều Hành (BĐH) là cơ quan điều hành trực tiếp các sinh hoạt của Hội.

                    * Nhiệm kỳ của BĐH là 2 năm.

                    * BĐH có nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Thường Niên ít nhất là 1 năm 1 lần.

                    * BĐH có nhiệm vụ tổ chức bầu cử tân BĐH.

 

ĐIỀU 8: HỘI VIÊN

  

   * Hội Viên là tất cả cựu học sinh trường Trung Học Tân Bình và 

      Nguyễn Thượng Hiền, chấp nhận bản Điều Lệ nầy và ghi tên gia nhập hội.

                   * Hội Viên có quyền tham dự những buổi sinh hoạt của Hội.

                   * Hội Viên Hoạt Động là tất cả các Hội Viên có đóng tiền niên liễm hàng năm.

                   * Hội Viên Hoạt Động còn có quyền ứng cử và bầu cử các chức vụ trong BĐH.

 

CHƯƠNG BA: TU CHÍNH - GIẢI TÁN

 

ĐIỀU 9: TU CHÍNH

 

                  * Hội không thể tu chính chương 1 (Danh Xưng, Tôn Chỉ, Mục Đích), điều 5

                     (Sáng Lập Viên) và điều 6 (Ban Cố Vấn).

                  * Ngoại trừ những dữ liệu ở trên, các điều khoản trong bản điều lệ nầy

                    có thể được tu chính với sự chấp thuận 2/3 tổng số phiếu của Ban Cố Vấn,

                    hoặc 2/3 tổng số phiếu của Hội Viên Hoạt Động trong kỳ Đại Hội Thường Niên.

 

ĐIỀU 10: GIẢI TÁN

 

                  * Hội có thể giải tán nếu có 3/4 tổng số phiếu của Ban Cố Vấn.

                  * Khi giải tán, tài sản của Hội phải chuyển giao cho một tổ chức vô vị lợi.