HÌNH ẢNH SINH HOẠT 2015: HỌP MẶT TRUNG THU TẠI NHÀ CỰU HỌC SINH THOMAS ĐÀO - HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA. THÁNG 09 - 2015

Photo Gallery