Hình Ảnh Sinh Hoạt Cựu Học Sinh

Niên Khóa 1981 (NTH 1978 – 1981) Họp Mặt