Niên Liễm

 

Chân thành cảm ơn quý anh chị cựu học sinh

đã đóng tiền niên liễm để Hội có quỹ điều hành.

Năm 2015

 • Bùi Phúc Hoan
 • Thomas Đào
 • Minh Tuấn
 • Bs Đặng Hữu Minh
 • Hoàng Thị Lý
 • Bs Đặng Văn Hải

Năm 2014

 • Hồ Văn Xuân Nhi
 • Bùi Phúc Hoan
 • Nguyễn Cấp
 • Thomas Đào
 • Nguyễn Vũ Luân
 • Nguyễn Thị Ái Liên
 • Nguyễn Quang Huy
 • Nguyễn Tuyết Hạnh - Anne
 • Nguyễn Quỳnh Dao
 • Minh Tuấn
 • Võ Hương Xưa
 • Bs Đặng Hữu Minh
 • Hoàng Thị Lý
 • Bs Đặng Văn Hải

 

Năm 2013

 • Bs Đặng Hữu Minh
 • Trần Hoàng Lý
 • Minh Tuấn
 • Tôn Nữ Hương Khôi
 • Vũ Mai Trinh
 • Vũ Tươi
 • Hồ Văn Xuân Nhi
 • Vũ Anh-Sương Cathy
 • Đào Thomas
 • Đỗ Việt Hùng
 • Nguyễn Kỳ Phương
 • Nguyễn Trần Kim Thoa
 • Nguyễn Hồng Vinh
 • Bùi Thống Nhất
 • Bùi Phúc Hoan
 • Nguyễn Cấp
 • Nguyễn Thụy Anh
 • Nguyễn Vũ Luân
 • Lê Thị Nga
 • Nguyễn Thị Ái Liên
 • Nguyễn Quang Huy
 • Vũ Phương
 • Nguyễn Tuyết Hạnh - Anne
 • Nguyễn Quỳnh Dao
 • Phạm Đình Kính
 • Võ Hương Xưa

Năm 2012

 • Nguyễn Vũ Luân
 • Nguyễn Kỳ Phương
 • Nguyễn Trần Kim Thoa
 • Võ Hương Xưa (Wendy)
 • Lê Phước Vinh
 • Hồ Văn Xuân Nhi
 • Nguyễn Vũ Phương
 • Minh Tuấn
 • Trần Hoàng Lý
 • Bs Đặng Hữu Minh
 • Bs Đặng Văn Hải
 • Tôn Nữ Hương Khôi
 • Nguyễn Duy Báu 
 • Vũ Mai Trinh
 • Vũ Tươi
 • Vũ Anh-Sương Cathy
 • Đào Thomas
 • Đỗ Việt Hùng
 • Nguyễn Hồng Vinh
 • Bùi Thống Nhất
 • Bùi Phúc Hoan
 • Nguyễn Thụy Anh
  

Năm 2011

 • Đào Thomas
 • Đỗ Việt Hùng
 • Hồ Văn Xuân Nhi
 • Nguyễn Vũ Phương
 • Vũ Tươi
 • Nguyễn Hồng Vinh
 • Nguyễn Trần Kim Thoa
 • Nguyễn Kỳ Phương
 • Nguyễn Ái Liên
 • Nguyễn Nhiên
 • Minh Tuấn
 • Lê Phước Vinh
 • Trần Thanh Thúy
 • Nguyễn Đức Tuấn
 • Nguyễn Vũ Luân
 • Nguyễn Hồng Ân
 • Nguyễn Minh Diệp
 • Nguyễn Quang Huy
 • Nguyễn Hồng Ly
 • Trần (Nguyễn) Lệ Hà
 • Vũ Thanh Hải
 • Lê Thanh Tuyền
 • Lê Thị Nga
 • Bùi Phúc Hoan
 • Nguyễn Cấp
 • Lê Nguyệt Ánh
 • Tôn Nữ Hương Khôi
 • Nguyễn Duy Báu

Năm 2010

       Sáng Lập và Niên Liễm

 • Nguyễn Vũ Phương
 • Nguyễn Kỳ Phương
 • Bùi Phúc Hoan
 • Nguyễn Vũ Luân
 • Bùi Thống Nhất
 • Hồ Văn Xuân Nhi
 • Nguyễn Nhiên
 • Minh Tuấn
 • Trần Dung
 • Tôn Nữ Hương Khôi

 

       Niên Liễm

 • Nguyễn Huy
 • Nguyễn Hồng Vinh
 • Nguyễn Hồng Ân
 • Nguyễn Hồng Ly
 • Nguyễn Trần Kim Thoa
 • Trần Lệ Hà
 • Nguyễn Cấp
 • Nguyễn (Bùi) Ngọc Liệu
 • Vũ Anh Hùng
 • Lê Đức Toàn
 • Lê Phước Vinh
 • Vũ Tươi
 • Đào Thomas
 • Đỗ Việt Hùng
 • Nguyễn Duy Báu

Ghi Chú:

 • Tiền Niên Liễm $25 một năm
 • Tiền Sáng Lập Viên và Niên Liễm $100 (chỉ đóng năm đầu khi thành lập Hội)