Tranh Sơn Dầu Trần Hữu Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

Tóc

Dài 

 

 

 

 
 
 
long
 
lanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 a

 

tóc 

 

 

 

 

 

 

 

Chiu

Mt

Mình 

 

 

 

 

 

Hoa

Vưn

  

 

 

 

 

 

 

L á

Thu 

 

 

 

 

Nguyn

Th

Hoàng

Hoa

 

 

 

 

 
giấc
 
 
...
 
 
Hoàng
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ngonh

Mt 

 

 

 

 

 

V

Chng

 

 

 

 

 

 

Vào

Rng

 

 

 

 

 

 

Sui

Sau
Nhà

 

 

 

 

 

Phong 

Thy

 

 

 

 

 

 Mt   

Mình

 

 

 

 

Hoàng

Khi

Thiếu
Thu
c

 

 

 

 

 

Hoa

Đà

Lt 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Chân

Dung

Người

 

 

 

 

 

người

 

ngoảnh

 

mặt

 

lau

 

hoài

 

son

 

phấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng

Nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th

Hn

Mình

 

 

 

 

 

 

 

Bin

Em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt

Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin

Quê

Nhà