Hội Viên

 

Member of The Year

 

Nguyễn Trần Kim Thoa & Nguyễn Kỳ Phương (2014)

Vũ Nguyễn Phương(2014)     

Thomas Dao (2013)

 

                                                            

 

 

 

 

 

Niên Khóa 1973

 

     Đại Diện:

          Nguyễn Duy Báu

          Đoàn Đức Thanh 

 

 

Niên Khóa 1974

 

     Đại Diện: Nguyễn Kỳ Phương

 

 

Niên Khóa 1975

 

     Đại Diện:

          Bùi Phúc Hoan

          Lê Thị Nga

 

 

Niên Khóa 1976

 

     Đại Diện: Hồ Văn Xuân Nhi

 

 

 

 

 

Niên Khóa 1977

Dại Diện:Dỗ Việt Hùng

    

 

 

Niên Khóa 1978

Dại Diện: Lê đức Toàn

 

 

Niên Khóa 1979

Dại Diện: Nguyễn thị Ai Liên

 

 

 

 

 

Niên Khóa 1980

 

     Đại Diện: Nguyễn Đức Tuấn

 

 

 

Niên Khóa 1981

Dai Diện: Nguyễn Hồng Vinh

 

 

 

 

 

Niên Khóa 1982

 

 

 

Niên Khóa 83 - 94

 

    Niên Khóa 1983, 1984, 1985,

            1986, 1988, 1994

 

 

Thân Hữu

Trần Hữu Hoàng

Hoàng thị Xuân Sương

Vương Văn Thanh

Hoàng Trọng Khải

Phát Bùi